Försäkring

Införa strukturerad IT-förvaltning i mindre organisation

Det lite mindre företaget hade beslutat att införa pm3 som förvaltningsmodell, med ett objekt i taget. Ett större affärsprojekt stod inför överlämning och det var viktigt att strukturerad IT-förvaltning med prioritering och styrning var infört. Detta för att antalet resurser skulle bli färre efter projektavslut. Tid blev snabbt den viktigaste faktorn.

Beslut togs därför att fokusera endast på en delmängd i första objektet. En övergripande utbildningsinsats genomfördes både på ledningsnivå och i den nya förvaltningsorganisationen. Nya förvaltningsledare, systemförvaltare och objektspecialister fick anpassad utbildning från Novatrox erfarna förändringsledare.

Framgångsfaktorn här var god kommunikation och förankring på rätt nivåer, tillsammans med förståelse och fokus på det gemensamma målet.

Energi

Från stuprör till affärsmässig förvaltning med pm3

Uppdraget, som Förvaltningsledare för objektet Verksamhetsstöd i en stor organisation inom elbranschen, innebar att införa pm3 som förvaltningsstyrningsmodell för de cirka 30 system som ingick i objektet.

Syftet med införandet var att gå från stuprörsförvaltning utan tydligt samarbete mellan verksamhet och IT och utan kostnadskontroll, till en affärsmässig förvaltning med tydlig styrning, planering, prioritering och uppföljning av de i objekten ingående systemen samt organisationens totala förvaltningsportfölj.

Efter genomfört uppdrag har dessa nyttor levererats till organisationen genom bland annat framtagande av förvaltningsplan och löpande uppföljning. En framgångsfaktor i uppdraget var tätt samarbete med Förvaltningsledare IT och regelbundna avstämningar med objektägare och styrgrupp.

Telecom

Flytt av serverhallar

Uppdraget gick ut på att projektleda flytten av fyra serverhallar.

Serverhallarna nyttjades av ca 15.000 användare världen över och utmaningen var att flytta så stor del av den fysiska hårdvaran som möjligt utan någon påverkan för användarna. Genom noggrann planering samt god kommunikation med verksamheterna kunde många av tjänsterna flyttas till den nya serverhallarna utan avbrott.

Projektet slutfördes inom de givna ramarna för tid och budget.

Offentlig sektor

Säkra releaser för stor koncern

Uppdraget gick ut på att ta fram en releaseprocess för att samordna projektleveranser i säkra och regelbundna releaser på externa och interna webbplattformar.

Problemet låg i att projektleveranser skede ostrukturerat och separat med lång nedtid och efterföljande problem vilket medförde stora kostnader för kunden, ca 150 KSEK per release.

Projektleveranser sker numera regelbundet i strukturerade releaser utan störningar för kundens kund. Kostnaden per leverans har sjunkit till ca 50 KSEK.