Försäkring

Digitalisering och automatisering av försäkringsprocesser

Vi fick förtroende att stötta CIO’n att analysera och ta fram en rekommendation kring ett angreppssätt för att digitalisera och automatisera ett par antal kritiska verksamhetsprocesser. Rekommendationen innefattade bland annat en väldefinierad målbild och en strategi för att nå målbilden. Utifrån beslutet genomfördes en implementation där vi ansvarade för arkitekturen och arkitekturstyrning inom projektet. Projektet införde 3 tre nya plattformar för att stötta digitaliseringen av verksamhetsprocesserna

Utmaningarna var många och bestod bland annat av förändrade verksamhetsprocesser, förflyttning av systemstöd från stordatorplattform till 3 tre nya plattformar.

Beslut togs att genomföra digitalisering enligt rekommendationen och projektet genomfördes framgångsrikt. Utöver detta innebar införandet av de nya plattformarna en grund för ytterligare digitala transformeringar.

Fordon

Definiera framtida arbetssätt inom automotive

Kunden hade behov av att snabbt definiera upp ett antal verksamhetsprocesser för att stötta i införandet av ett nytt systemstöd. För att ha möjlighet att leverera på den korta tiden gjordes en leverans där processerna fördelades ut över ett team av tre verksamhetsarkitekter från Novatrox som ansvarade för varsin process.

Uppdraget genomfördes inom väldigt kort tid och på två veckor leverererades avstämda processer och en färdigt struktur för att stödja kundens fortsatta arbete att förändra och införa nya arbetssätt.

Life Science

Lösning för migrering av affärskritiska system

Uppdraget bestod av att migrera sex komplexa system från tre datacenter runtom i världen till tre nya. Infrastrukturen bestod av 120 servrar med varierande teknik och komplexitet. Systemen i sig hade ett flertal integrationer sinsemellan samt till ytterligare andra system.

Systemens befintliga teknik och tidigare strategier krävde fem till tio dagars nertid där varje dag hade en beräknad kostnad av 350 MSEK.

Projektets utmaningar låg i att ta fram en teststrategi som möjliggjorde en migrering på mindre 48 timmar. Vidare behövdes tekniska utmaningar hanteras, medarbetare runtom i världen tränas upp samt aktiviteter koordineras mellan företagets interna IT och verksamhet samt två outsourcingleverantörer.

Migrering och regulatorisk testning av systemen levererades på under 14 timmar på utsatt tid.

Försäkring

Upphandling av incident och riskhantering

Utvärdera och upphandla systemstöd för hantering av verksamhetsincidenter och operativa risker.

Befintligt systemstöd för incident- och riskhantering var både ålderdomligt och fyllde inte heller kundens behov för stöd i dessa processer.

Utvärdera befintliga lösningar hos kund och välj arkitektur som skapar rätt flexibitet och nytta för hantering, uppföljning och rapportering av incidenter och operativa risker.

System valt, köpt och implemention pågår.